گاهی باید سوخت

.

.

.

مثل آتش  ..  و عاشق شد

.

.

.

نه اینکه چوب خشک باشیم!!!نه  ..  بین سوختن چوب خشک و آتیش فرقه 

.

.

.

باید نیرو و قوت باشیم مثل آتش

تا روشن کنیم تاریکی اطرافمون رو

و اگر رهگذری از کنار سوختنمون گذر کرد

بسوزیم اما راهو بتونه تشخیص بده

 

آتش

 

پ.ن:شعر نبود همینطوری نوشتم

پ.ن2:التماس دعا