شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

* مالک *

+ (((و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين))) حکومت ما حکومت روستانشين هاست حتي اگر قارون هاي بي بصيرت آن را ارث خود بدانند
.:رائد:.
20 - ياسيدالکريم
mp3 player شوکر
* مالک *
90 امتیاز
1 برگزیده
508 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
* مالک * عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top