ظرفیت یک ملت را می‌ توان از تقویمش فهمید ! از روزهای مهمش از ایام الله آن

دوره‌ ای از تاریخ مهم‌ تر است که ایام الله آن بیشتر باشد .

جمهوری اسلامی ایران بیشترین ایام الله را ساخته است .

یکی از دلایل این ظرفیت در جمهوری اسلامی داشتن تقویم شمسی و قمری است 

ما حکومت و ملتی داریم که هم شمس دارد و هم قمر ،

برخی ملت ها فقط تقویم میلادی دارند ظاهرا این تقویم توانش در ایجاد ایام الله کمتر است !

برخی ملت‌ها تقویم میلادی و تقویم قمری دارند . انگشت شمار ایام الله دارند خیلی کم !

برخی و شاید فقط یک ملت است که تقویمش هم قمری و هم شمسی است

پر از ایام الله است تقویم این ملت !

تقویم قمری متحرک و دارای آزادی بیشتر است  نقش سقا دارد نگهبان است !

تقویم قمری بزرگ ترین کارهایش را در ماه محرم کرده است !

گاهی محرم در بهار است و گاهی تابستان گاهی زمستان و گاهی پاییز 

تقویم قمری آن سال محرمش با زمستان مصادف بود که یوم الله نهم دی آفریده شد .

قمر باز هم به یاری خورشید آمد ،

به ماه قسم می‌ خورم که عن قریب تقویم قمری اعجاز خواهد کرد منتظر باشید !