بسم الله القهار
صدای رجز خوانی گرگ های در لباس میش و آواز بز دلانه و تفرقه افکنانه دشمن نامرد در گوش مدافعان شیر دل مانده و تو گویی که چه چیز مدافعان را از حمله باز داشته است؟
اما چه چیز است پاسخ تو ؟؟
دم فرو بسته ایم . دست بر ماشه نبرده ایم . اما آماده ایم .. که اگر فرمان رسد با نهایت دقت ریشه ی این شجره ی ملعونه را از وجب به وجب این سرزمین پاک کنیم .
ولی اکنون منتظریم تا ((نصرالله و الفتح))
گمان مبر که چون دستم بر ماشه نیست آماده نیستم .. خشابم برای حمله پر است

خشابم برای حمله پر است
 ((الا ان حزب الله هم الغالبون))