تو ذهنم کلی حرف نگفته بود

که کلی می شد نوشت

... 

اما خود این عکس یه دنیا حرفه

...

انشاالله قسمت همه

اگه با دوستای هیئتیتون هم باشه که عالی

.

.

حرم