محرم . . . محرم . . . محرم

.

.

صدای ناله ی یک مادر

. . .

و

. . .

صدای ناله ی یک زهرای کوچک

امان از غربت...که این غم یک کوه را خرد میکند

و چگونه تو غم پدر عمو برادر ... و همه ی این ها را دیدی و طاقت آوردی

ببخشید یادم نبود

 تو زهرای کوچک هستی

.

.

وقتی که با پدر حرف میزنی زمین به آسمان دوخته می شود روضه را باز نکن!!

یا أبَتاهُ مَنْ ذَا الَّذی خَضَبکَ بِدِمائکَ! یا أبَتاهُ، مَنْ ذَا الَّذی قَطع وَ رِیدَیْکَ!